Słownik pojęć i procedur

Teatr Polski arch. Zbigniew Palma

POJĘCIA I PROCEDURY INWESTYCYJNE

Ustalenie warunków zabudowy:

 • Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy + 2x mapa do celów lokalizacyjnych + zapewnienia gestorów o dostawie mediów (np. woda, kanalizacja, gaz, energia el.)

 • Wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu – jeśli nasza działka objęta jest takim planem (praktycznie w ciągu paru dni)

 • Ustalenie warunków zabudowy przez miejscowy wydział urbanistyki dla wskazanej we wniosku lokalizacji, jeśli brak jest miejscowego planu. (kilka do kilkunastu miesięcy)

 

Uzyskanie pozwolenia na budowę:

 • Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę (miesiąc od złożenia:)

 • Oświadczenie o władaniu nieruchomością

 • 4 egz. Projektu Budowlanego budynku ( architektura, konstrukcja, instalacje wewnętrzne)

 • 4 egz. Projektu Budowlanego planu zagospodarowania terenu wraz z uzgodnieniami i dokumentami potwierdzającymi prawo wykonywania projektów

 • 4 egz. Projektów Budowlano - Wykonawczych przyłączy instalacyjnych wraz z uzgodnieniami ZUDP i gestorów sieci, lub umowy dostawy z gestorami na poszczególne media.

 • Zawartość PB reguluje Rozporządzeniu MTBiGM z dn. 25.04.2012

  Potrzebne:

 • Mapa do celów projektowych 1:500

 • Badania techniczne gruntu

 • Warunki techniczne podłączenia (zasilania) dla poszczególnych mediów, lub umowy dostawy

 • Uzgodnienie zjazdu z drogi publicznej (ewentualnie)

 

Rodzaje projektów i usług projektowych:

 

 • Porady architektoniczne np. związane z zakupem działki – analiza możliwości inwestycyjnych

 • Projekt Koncepcyjny – (koncepcja programowo – przestrzenna) pozwala ustalić zagospodarowanie działki, wielkość budynku, rozplanowanie pomieszczeń, podstawowe materiały, układ elewacji, sposób ogrzewania, oraz wstępnie oszacować koszty budynku.

 • Projekt Koncepcyjny Wielobranżowy – zakres jw. + koncepcje instalacji wewnętrznych i przyłączy do budynku – umożliwia wstępne oszacowanie nakładów dla całego zakresu inwestycji.

 • Projekt Budowlany- Budynek – zakres określony w Rozporządzeniu MTBiGM z dn. 25.04.2012. - pozwala uzyskać pozwolenie na budowę

 • Projekt Budowlany - Szczegółowy plan zagospodarowania terenu -

 • Projekt Budowlano – Wykonawczy – dla instalacji i przyłączy do budynku - pozwala uzyskać pozwolenie na budowę, oraz niezbędne uzgodnienia od gestorów sieci.

 • Projekt Wykonawczy – budynku i instalacji wewnętrznych – nie jest wymagany przez prawo i obejmuje dodatkowo: rysunki detali architektonicznych i szczegółów budowlanych obligujące wykonawcę do zastosowania określonych rozwiązań np. schody, okna, drzwi, balustrady, kominek, tarasu, dobór konkretnych grzejników,rozmieszczenia osprzętu itp. Zawiera zestawienia i wykazy materiałów. Projekt ten jest niezbędny w sytuacji wykonywania projektu wnętrz. Pozwala ustalić szczegółowe koszty inwestycji.

 • Projekt Wnętrz – ustala aranżację poszczególnych pomieszczeń, rozwinięcie ścian, ich wykończenie i kolorystykę, układ (dobór) mebli i wyposażenia instalacyjnego, oświetlenia, wskazuje asortyment materiałów ściennych i podłogowych. Daje kompletny obraz wnętrz wykończonego budynku.

 • Projekt Zieleni – Dopełnia plan zagospodarowania działki świadomą kompozycją zieleni wysokiej i niskiej - pozwala rozpisać prace ogrodnicze, niezbędne nasadzenia, wskazuje nawierzchnie piesze w terenach zielonych, oraz ewentualną przebudowę terenu (skarpy itp.)

 • Projekt ogrodzenia i małej architektury – uzupełnia plan zagospodarowania działki od strony ulicy, oraz wyposażenia ogrodu – schody terenowe, trejaże, altany itp.

 • Nadzór Autorski – zapewnia konsultacje w trakcie budowy, w tym zmiany technologii i materiałów itp.