OPRACOWANIA PROJEKTOWE DLA BIZNESU

Biznesowe procedury inwestycyjne, co warto wiedzieć - Słownik terminów:

  • Inwentaryzacja obiektów budowlanych i instalacyjnych – dokumentacja rysunkowa sporządzona na podstawie pomiarów z natury

  • Program funkcjonalno - użytkowy – Dokumentacja pozwalająca określić charakterystyczne parametry funkcjonalne przyszłego obiektu bez definiowania obrazu przestrzennego. (Zakres w odniesieniu do zamówień publicznych określa Rozporządzenie MI z 2 IX 2004r.) Pozwala na wykonanie analiz ekonomicznych w ograniczonym zakresie.

  • Koncepcja funkcjonalno – przestrzenna – Zawiera koncepcję funkcjonalno – użytkową wraz z koncepcją architektoniczną zagospodarowania działki i budynków. Definiuje podstawowe parametry budynku, rozszerzona o koncepcje instalacji i technologii (koncepcja wielobranżowa) stanowi podstawę do dalszych prac projektowych w fazie PB i PW. Stanowi podstawę do opracowań ekonomicznych szacowania nakładów inwestycyjnych i innych opracowań biznesowych w tym biznesplanów i studiów uwarunkowań. Określa również krytyczne elementy inwestycji ( techniczne i formalno -prawne), pozwala podjąć najważniejsze decyzje inwestycyjne.

  • Analiza techniczno – ekonomiczna – ocena stanu budynku i instalacji wewnętrznych pod kątem kosztów eksploatacji (energooszczędności) poszerzona o ocenę wartości użytkowych, oraz zdolności generowania przychodów, może stanowić materiały do analiz ekonomicznych: biznesplanów i studiów wykonalności. Daje obraz stanu aktualnego (wykorzystania potencjału użytkowego) i wytyczne do programu modernizacji (Koncepcji funkcjonalno – użytkowej z określeniem szacunkowych kosztów itp.), może być poszerzona o ekspertyzy specjalistyczne np. badania termowizyjne itp.

  • Orzeczenie o stanie technicznym budynku – ocena ustroju konstrukcyjnego budynku pod kątem jego przebudowy, nadbudowy i rozbudowy – niezbędna do przebudowy obiektu.

  • Zmiana sposobu użytkowania – procedura w postaci Projektu Budowlanego ( lub PB-W) wielobranżowego w tym projektu technologii – wraz z uzgodnieniami Sanepid, ppoż i BHP. Dokumentacja niezbędna do zmiany sposobu użytkowania lokalu, lub budynku - celem uzyskania po realizacji dopuszczenia do użytkowania zgodnie z projektowanym przeznaczeniem: np. handel, gastronomia, siłownia, SPA itp.

  • Szacunkowe nakłady inwestycyjne – ZZK Zbiorcze Zestawienie Kosztów – oszacowania na podstawie wstępnych opracowań projektowych (koncepcja, PB)

  • Kosztorysy nakładcze – wykonane na podstawie projektów wykonawczych – zawierają zestawienia robót i materiałów bez podstawiania cen (do przetargów realizacyjnych)

  • Kosztorysy Inwestorskie – wykonane na podstawie projektów wykonawczych – zawierają całkowite koszty robót i materiałów (w PLN) wskazanych w projektach

     Zapraszam do współpracy - architekt Zbigniew Palma

Umów się na spotkanie

tel: (+48) 501 354 482

e-mail: biuro@palmaline.pl

Formularz kontaktowy

ZOBACZ PROJEKTY ONE POWSTAŁY DLA TAKICH UWARUNKOWAŃ

POWIĄZANE Z TEMATEM